Privacybeleid


 Inleiding

Posttrigger ("wij", "ons" of "onze") respecteert uw privacy en is gecommitteerd aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonsgegevens verwerken die we van onze zakelijke klanten ontvangen in het kader van het leveren van onze diensten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Identiteit en contactinformatie van de gegevensverwerker

Posttrigger is de verwerker van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen via de verstrekte contactinformatie voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of onze gegevensverwerking praktijken.

 

2. Welke gegevens we verzamelen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens die ons worden verstrekt door onze zakelijke klanten. Dit kan, maar is niet beperkt tot, namen, adressen, en eventuele andere informatie die nodig is om onze diensten, zoals het verzenden van gepersonaliseerde ansichtkaarten, mogelijk te maken.

 

3. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens op basis van de instructies van onze zakelijke klanten, die als gegevensbeheerders optreden. Het is de verantwoordelijkheid van onze zakelijke klanten om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving, inclusief het verkrijgen van de noodzakelijke toestemmingen van hun klanten om hun persoonsgegevens met ons te delen voor verwerking.

 

4. Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die we verwerken worden gebruikt om de diensten te leveren die onze zakelijke klanten van ons hebben aangevraagd. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het verzenden van gepersonaliseerde ansichtkaarten naar de klanten van onze zakelijke klanten.

 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals druk- en postdiensten. Deze derde partijen hebben contractuele verplichtingen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

6. Overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU

Indien we gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, zorgen we voor passende waarborgen, zoals vereist door de AVG, om de persoonsgegevens te beschermen.

 

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de gevraagde diensten te leveren, of zoals vereist door de wet. Onze zakelijke klanten kunnen ons ook instrueren om gegevens te bewaren of te verwijderen in overeenstemming met hun eigen gegevensbewaringsbeleid.

 

8. Rechten van de betrokkenen

Wij erkennen de rechten van de betrokkenen onder de AVG, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar. Omdat wij fungeren als gegevensverwerker, moeten dergelijke verzoeken worden gericht aan de gegevensbeheerder, d.w.z. onze zakelijke klant.

 

9. Beveiliging van gegevens

Wij hebben strikte technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en bijgewerkt om de hoogste beveiligingsstandaard te behouden.

 

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. We raden u aan om dit beleid regelmatig te controleren op updates.

 

11. Contact opnemen

Voor vragen over dit privacybeleid of de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

 

Datum laatste update: 24-11-2023