Algemene voorwaarden


Artikel 1.         Definities 

1.1. “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden.

1.2. "Diensten": het geheel aan producten en services die door Posttrigger worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ons platform voor het automatiseren van het verspreiden van postkaarten en aanvullende tools en functies die helpen bij de optimalisatie van marketinginspanningen.

1.3. "Gebruiker": een individu of entiteit die gebruik maakt van de Diensten van Posttrigger.

1.4. "Persoonsgegevens": informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon of rechtspersoon.

1.5. "Posttrigger": een bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88801748.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en verdere (juridische) handelingen tussen Posttrigger en de Gebruiker. 

2.2. De geldigheid van algemene en/of specifieke voorwaarden van de Gebruiker wordt uitgesloten. 

2.3. Algemene en/of specifieke voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Posttrigger geaccepteerd.

2.4. Mocht op enig moment één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden vernietigd, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Posttrigger en Gebruiker zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen te creëren ter vervanging van de ongeldige of vernietigde bepalingen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.5. Bij twijfel over de interpretatie van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de interpretatie plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3.         Aanbod 

3.1. Elk aanbod van Posttrigger is vrijblijvend. Het aanbod komt te vervallen als het Product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

3.2. Posttrigger kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, een duidelijke fout of verschrijving bevat. Een aanbod bevat zulke informatie, dat het voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, tenzij anders vermeld; eventuele bezorgkosten; de manier waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de manier van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen Posttrigger de prijs garandeert. 

3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de in het aanbod opgenomen bepalingen, is Posttrigger daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding, tenzij Posttrigger anders aangeeft. 

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Posttrigger niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders. 

3.5. Een aangevraagde offerte vervalt 14 dagen na het uitbrengen ervan door Posttrigger. 

3.6. De Gebruiker is verplicht tot afname en betaling van de door haar bestelde Producten.

 

Artikel 4.         Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van plaatsing van een order of door aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen Posttrigger en Gebruiker afgesproken periode. 

 

Artikel 5.         Prijs  

5.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

5.2. In afwijking van het vorige lid kan Posttrigger Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële) markt en waar Posttrigger geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. 

5.3. Posttrigger behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden diensten eenzijdig te wijzigen. Tussentijdse prijswijzigingen met betrekking tot reeds aanvaarde opdrachten zullen niet ten nadele van Gebruiker worden berekend. Prijswijzigingen gaan niet eerder in dan een 1 maand nadat Posttrigger dit schriftelijk of elektronisch aan de Gebruiker heeft bekendgemaakt.

5.4. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

5.5 Posttrigger stelt de prijzen van haar Diensten en Producten transparant en duidelijk vast. In geval van prijswijzigingen informeert Posttrigger de Gebruiker tijdig en duidelijk, met inbegrip van de redenen voor dergelijke wijzigingen.

 

Artikel 6.         Betaling  

6.1. Gebruikers kunnen Producten van Posttrigger betalen met creditcard, PayPal, iDeal.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, moeten de bedragen die de Gebruiker verschuldigd is, worden betaald binnen 30 dagen na de datum van de factuur. De Gebruiker dient deze facturen te betalen op het door Posttrigger aangegeven bankrekeningnummer. 

6.3. Als vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Gebruiker geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende order, voordat de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

6.4. Posttrigger heeft het recht om een maximum te stellen aan het totale bedrag van de maandelijkse betaling achteraf. Bij het bereiken van dit maximum kan de Gebruiker bij het plaatsen van orders niet meer kiezen voor deze betaaloptie. 

6.5. Posttrigger heeft het recht om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren voor of na het plaatsen van een order door de Gebruiker. Als hieruit een negatief oordeel volgt, kan Posttrigger vooruitbetaling van de Gebruiker eisen, bij gebrek waarvan Posttrigger niet tot levering zal overgaan. 

6.6. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Posttrigger. De Gebruiker is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Posttrigger te melden.

6.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

6.8. Als de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is 

6.9. Posttrigger gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. Posttrigger heeft het recht om de daadwerkelijke kosten te verhalen. 

6.10. De Gebruiker heeft nooit het recht om het bedrag dat hij aan Posttrigger verschuldigd is, te verrekenen.

 

Artikel 7.         Diensten 

7.1. Posttrigger biedt Diensten aan de Gebruiker zoals overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden. De specifieke details van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot, het type, de omvang en de prijs, zullen in een aparte overeenkomst tussen Posttrigger en de Gebruiker worden vastgelegd.

7.2. Posttrigger streeft ernaar om de Diensten beschikbaar te stellen op een betrouwbare en continue basis, maar garandeert geen ononderbroken toegang tot de Diensten.

 

Artikel 8.         Gebruik van de diensten 

8.1. De Gebruiker zal de Diensten op een eerlijke en verantwoorde manier gebruiken.

8.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account en zorgt voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de accountinformatie.

8.3. De Gebruiker stemt ermee in om Posttrigger correcte en volledige informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van de Diensten en zal Posttrigger op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in deze informatie.

8.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Diensten te gebruiken op een manier die schadelijk is voor Posttrigger, andere Gebruikers of derden, of in strijd is met toepasselijke wetten en regels.

 

Artikel 9.         Nakoming van de overeenkomst

9.1. Posttrigger zal zich inspannen om de Diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

9.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Posttrigger het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 10.       Intellectueel eigendom 

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Posttrigger, en de Producten van Posttrigger zijn eigendom van Posttrigger en/of haar licentiegevers, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Posttrigger en/of haar licentiegevers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Product van Posttrigger. Posttrigger en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor. Gebruiker vrijwaart Posttrigger en haar licentiegevers tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief portretrechten) die betrekking hebben op henzelf en op de foto's of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Product van Posttrigger. Alleen aan de Gebruiker komt slechts een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe.

10.2. Niets van de Posttrigger Website (waaronder beelden in de Posttrigger collectie, teksten, grafisch materiaal en logo's) mag worden gereproduceerd (waaronder gedownload) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Posttrigger en/of haar licentiegevers. 

10.3. Niets in dit Artikel 10 zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Posttrigger en/of haar licentiegevers aan Gebruiker.

 

Artikel 11.       Privacy & Dataveiligheid 

11.1. Posttrigger is gecommitteerd aan het beschermen van de privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. Posttrigger verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2. Wanneer Gebruiker de Diensten van Posttrigger gebruikt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van Gebruiker verzameld en verwerkt worden. Dit betreft onder andere de naam, e-mailadres, postadres, en andere gegevens die nodig zijn voor de levering van onze Diensten omvatten.

11.3. Posttrigger gebruikt alleen persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en Posttrigger draagt de zorg dat de persoonsgegevens correct en up-to-date zijn.

11.4. Posttrigger gebruikt persoonsgegevens voor een maximum van 90 dagen.

11.5. Posttrigger zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Posttrigger zal zich inzetten om de veiligheid, integriteit en privacy van de verstrekte informatie te waarborgen.

11.6. In geval van een datalek dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van Gebruiker, zal Posttrigger de Gebruiker en de relevante autoriteiten informeren, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Echter, de klant erkent dat er risico's verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens via elektronische systemen en neemt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich voor dergelijke risico's. 

11.7. Gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, alsook het recht om correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens te vragen. Gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een van deze rechten uit te oefenen, neemt Gebruiker contact met Posttrigger op via de contactgegevens vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

11.8. Voor meer informatie over hoe Posttrigger persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, verwijst Posttrigger naar zijn Privacybeleid, dat beschikbaar is op de website via https://crm.posttrigger.com/privacy-policy

11.9. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van de toegangsgegevens tot de Diensten van Posttrigger en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies of misbruik van deze gegevens.

11.10. De opdrachtgever verzekert dat hij, in relatie tot de data die hij aan Posttrigger verstrekt, volledig voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Hij garandeert dat deze wetten en regels het toestaan om deze gegevens aan Posttrigger te verstrekken en door Posttrigger te laten verwerken. Mocht de opdrachtgever niet aan deze wet- en regelgeving voldoen, dan zal hij Posttrigger volledig vrijwaren tegen eventuele claims van derden die hieruit voortkomen.

 

Artikel 12.       Vertrouwelijkheid 

12.1. Beide partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen van de andere partij geheim te houden en alleen te gebruiken voor het doel van het leveren of ontvangen van de Diensten. 

 

Artikel 13.       Betalingsvoorwaarden 

13.1. De Gebruiker zal Posttrigger vergoeden voor alle kosten in verband met de Diensten zoals afgesproken.

13.2. Facturen worden door Posttrigger uitgegeven en moeten worden betaald binnen de gestelde termijn van 30 dagen.

13.3. Het abonnement wordt maandelijks verlengd met een opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan de volgende facturering.

13.3. Bij gebrek aan tijdige betaling behoudt Posttrigger zich het recht voor om de Diensten te onderbreken of te beëindigen en eventueel verschuldigde rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14.       Opschorting van diensten 

14.1. Posttrigger behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet tijdig betalen van verschuldigde bedragen. 

 

Artikel 15.       Garanties en disclaimer 

15.1. Posttrigger garandeert dat het de Diensten met redelijke zorg en vaardigheid zal leveren. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Posttrigger geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Diensten.

15.2. Posttrigger garandeert dat het de Diensten met redelijke zorg en vaardigheid zal leveren. Posttrigger streeft naar een uptime en beschikbaarheid van 100%, maar kan dit niet garanderen.

15.3. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat elke trigger een succesvolle kaart wordt of dat elke adrescheck correct zal zijn. Dit laatste is afhankelijk van externe diensten zoals PostNL. Posttrigger is niet aansprakelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering. Op het postvervoer zijn de algemene voorwaarden van de betreffende postdienst (zoals bijvoorbeeld PostNL) onverkort van toepassing.

15.4. Posttrigger aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, precisie en compleetheid van de adressering. In het geval dat onjuistheden, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in het opgegeven adres resulteren in het onvermogen om een poststuk te leveren, blijft de Gebruiker verplicht om te betalen voor de uitgevoerde opdracht.

 

Artikel 16.       Aansprakelijkheid 

16.1. Posttrigger zal niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Diensten.

16.2. De totale aansprakelijkheid van Posttrigger onder deze Algemene Voorwaarden zal in geen geval de totale vergoeding overschrijden die door de Gebruiker aan Posttrigger is betaald voor de Diensten gedurende de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim.

 

Artikel 17.       Overmacht 

17.1. Posttrigger is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, stakingen, overheidshandelingen, internetstoringen, of elke andere omstandigheid buiten de redelijke controle van Posttrigger. 

 

Artikel 18.       Verantwoordelijkheden Gebruiker 

18.1. Posttrigger verwacht dat de Gebruiker zijn verantwoordelijkheden volledig begrijpt met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van zijn eigen klanten.

18.2. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat hij voldoet aan alle toepasselijke privacywetten en -reglementeringen, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

18.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de benodigde toestemmingen te verkrijgen van hun klanten voor het verzamelen, verwerken en delen van hun persoonsgegevens.

18.4. De Diensten van Posttrigger mogen worden gebruikt als hulpmiddel bij het verzamelen, verwerken, en beheren van deze persoonsgegevens. Echter, Posttrigger is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens door de Gebruiker of de naleving van de Gebruiker van toepasselijke wetgeving.

18.5. Indien de Diensten van Posttrigger worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, dient de Gebruiker een duidelijk privacybeleid te hanteren waarin de klant wordt geïnformeerd over het gebruik van deze Diensten en de manier waarop hun gegevens worden beheerd en beschermd.

18.6. In geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging, of vermoedens daarvan, dient de Gebruiker Posttrigger onmiddellijk op de hoogte te brengen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om eventuele inbreuken op de gegevensbeveiliging te melden bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen, indien wettelijk vereist.

18.7. De Gebruiker is verplicht om Posttrigger de nodige assistentie te bieden om Posttrigger in staat te stellen mogelijke tekortkomingen te onderzoeken en tijdig te corrigeren.

18.8. De aan een Gebruiker toegekende accounts zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele omstandigheid met andere partijen worden gedeeld.

18.9. Posttrigger behoudt zich het recht voor om de Diensten op te schorten of te beëindigen in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

 

Artikel 19.       Beëindiging 

19.1. Beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

19.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, blijven alle bedragen die de Gebruiker aan Posttrigger verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.

19.3. De Overeenkomst kan door Posttrigger per direct beëindigd worden indien de Gebruiker één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden schendt. 

 

Artikel 20.       Annulering en herroepingsrecht

20.1. Indien Posttrigger reeds begonnen is met de uitvoering van de opdracht, heeft de Gebruiker geen mogelijkheid tot annulering van de overeenkomst en/of uitoefening van zijn herroepingsrecht. Dit omvat tevens de wettelijke bevoegdheden met betrekking tot koop op afstand (afdeling 9A van boek 7), aangezien de dienst die Posttrigger levert bestaat uit het realiseren van producten die volgens de specificaties en voorkeuren van de Gebruiker zijn ontworpen en/of van persoonlijke aard zijn (artikel 7:46d lid 4 BW). 

 

Artikel 21.       Extra capaciteit

21.1. De Gebruiker dient proactief in gesprek te treden met Posttrigger om extra capaciteit te reserveren voor het verwerken van piekperioden of abrupte groei in hun gebruik van de Posttrigger diensten. Dit is noodzakelijk om een overbelasting van de Posttrigger diensten, netwerken en systemen, inclusief die van Posttrigger's toeleveranciers, te voorkomen.

21.2. Wanneer het verwachte aantal poststukken dat de Gebruiker per dag zal afnemen de grens van 5000 stuks overschrijdt of dreigt te overschrijden, is de Gebruiker verplicht om hierover ten minste veertien (14) dagen van tevoren in overleg te gaan met Posttrigger.

 

Artikel 22.       Klachtenprocedure 

22.1. Als de Gebruiker een klacht heeft over de Diensten, kan hij/zij contact opnemen met Posttrigger via info@posttrigger.com. Posttrigger zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren op de klacht(en). 

 

Artikel 23.       Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

23.1. Posttrigger behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht worden na kennisgeving aan de Gebruiker. 

 

Artikel 24.       Toepasselijk recht  

24.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Posttrigger partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

24.2. De rechter in de vestigingsplaats van Posttrigger is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

24.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.